tientn

Họ và tên

tientn

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin

Hướng nghiên cứu

An toàn thông tin

Giảng dạy

Cơ sở dữ liệu
Nhập môn an toàn thông tin
Mật mã và an toàn dữ liệu
An ninh hệ thống thông tin