Trần Quốc Long

Họ và tên

Trần Quốc Long

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học Máy tính

Hướng nghiên cứu

Học máy

Giảng dạy

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tin học cơ sở 4
Dự án
Lập trình nâng cao