Hoàng Thị Ngọc Trang

Họ và tên

Hoàng Thị Ngọc Trang

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học Máy tính

Hướng nghiên cứu

Học máy, tin sinh học

Giảng dạy

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tin học cơ sở 1
Tin học cơ sở 4
Lập trình nâng cao
Tin học cơ sở 2