Vũ Thị Hồng Nhạn

Họ và tên

Vũ Thị Hồng Nhạn

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy

Hướng nghiên cứu

Khai phá dữ liệu không gian - thời gian, Các hệ thống cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin dựa trên vị trí, Cơ sở dữ liệu không gian & Hệ thống thông tin địa lý

Giảng dạy

Tin học cơ sở 4
Các vấn đề hiện đại của Khoa học máy tính
Tương tác người – máy