Trần Mai Vũ

Họ và tên

Trần Mai Vũ

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Khai phá dữ liệu (text/web), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho y sinh

Giảng dạy

Cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu