Phạm Thị Kim Dung

Họ và tên

Phạm Thị Kim Dung

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

Kỹ nghệ dòng sản phẩm phần mềm, Các phương pháp hình thức