KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

Kính gửi:     – Các Thầy/Cô
– Học viên cao học các Khóa

Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường về việc bảo vệ luận văn Thạc sĩ năm 2018, Khoa CNTT thông báo Kế hoạch cụ thể của Khoa như sau:

  1. Lịch tổ chức bảo vệ luận văn theo đợt:
    • Đợt 1: Từ 12/05/2018 đến 20/05/2018 (dự kiến bảo vệ 12/5/2018)
  2. Quy trình thực hiện:

Căn cứ vào kết quả học tập và tiến độ thực hiện luận văn của bản thân, học viên thực hiện theo lịch trình cụ thể đợt 1 năm 2018 như sau:

   
  STT Công việc Đợt 1

(bảo vệ 12/05 ÷ 20/05)

 
  1. HV đăng ký kiểm tra tiến độ (Mẫu đơn ĐK kiểm tra tiến độ) nộp tại VPK P301 – Nhà E3 cho Chuyên viên Nguyễn Lan Hương 02/04 ÷ 04/04  
  2. Khoa tổ chức thẩm định luận văn của học viên trước các hội đồng chuyên môn

( Chi tiết sẽ các buổi thẩm định Khoa sẽ thông báo sau)

09/04 ÷ 13/04  
  3. Khoa gửi HV kết quả thẩm định luận văn 16/04  
  4. HV nộp hồ sơ xin bảo vệ (theo mẫu trên website https://uet.vnu.edu.vn/cac-mau-van-ban-phuc-vu-bao-ve-luan-van-thac-si/ ) cho Khoa gồm:

–           Đơn xin bảo vệ

–           Nhận xét của cán bộ hướng dẫn

–           Lý lịch khoa học (Học viên điền đầy đủ thông tin và Khoa sẽ xác nhận tại mục Đơn vị đào tạo)

–           Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học

–           Thông tin luận văn ( tiếng Anh và tiếng Việt)

–           Phiếu thanh toán tốt nghiệp (Học viên nộp hết học phí tại Phòng Kế hoạch – Tài vụ; và nộp kèm thẻ học viên cho VPK và các xác nhận Khoa sẽ xác nhận, học viên không phải đi xin xác nhận)

–           01 quyển luận văn đóng bìa mềm, bóng kính có chữ ký đồng ý của cán bộ hướng dẫn tại trang bìa phụ.

–           File thông tin luận văn (Tiếng Anh và tiếng Việt )

–           Tóm tắt Luận văn in trên khổ A5 (tối đa 24 trang)

–           Bản sao hợp lệ chứng chỉ đầu ra Tiếng Anh

–           Các công trình đạt được (bài báo…, nếu có)

17/04 ÷ 20/04

 

 
  5. Khoa gửi danh sách học viên, đĩa CD ghi Thông tin luận văn, phân công Hội đồng chấm cho phòng ĐT 23/04  
  6. Khoa thông báo DS hội đồng chấm, thời gian bảo vệ cho học viên 03/05 ÷ 04/05  
  7. Khoa gửi học viên QĐ thành lập hội đồng 04/05  
  8. Học viên chuyển tài liệu cho các Thầy/Cô trong hội đồng 04/05 ÷ 7/05  
  9. Khoa tổ chức cho HV bảo vệ luận văn: Khi bảo vệ đề nghị Học viên chú ý ghi lại những yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng (nếu có) 12/05 ÷ 20/05  
  10. HV nộp hồ sơ sau bảo vệ cho Khoa

–              01 quyển luận văn đóng bìa cứng có chữ ký đồng ý của GVHD

–              01 đĩa CD ghi toàn văn luận văn, thông tin luận văn, tóm tắt và slide trình bày

–              01 giấy biên nhận đã nộp tài liệu cho TTTV, ĐHQGHN ( 01 quyển bìa cứng, 01 đĩa CD ghi toàn văn luận văn, thông tin luận văn, tóm tắt luận văn)

–              02 ảnh 3×4

–              Biên bản chỉnh sửa luận văn (nếu hội đồng yêu cầu)

24/05 ÷ 25/05  
  11. Khoa nộp hồ sơ sau bảo vệ cho phòng ĐT 28/05  ÷ 03/06  
  12. Xét tốt nghiệp 04/06 ÷ 10/6  

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VPK CNTT, H2.

KT. CHỦ NHIỆM KHOA

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

 

(Đã ký)

 

Phạm Ngọc Hùng