Kế hoạch chấm ĐA/KLTN đợt 2 năm 2018

Kế hoạch chấm ĐA/KLTN đợt 2 năm 2018

      Thực hiện Kế hoạch học tập đại học năm học 2018-2019 (theo Thông báo số 373/ĐHCN-ĐT ngày 01/8/2018), Phòng Đào tạo (ĐT) lập kế hoạch chuẩn bị và chấm đồ án/khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 (sau đây gọi là ĐA/KLTN) cho sinh viên các ngành học trong trường như sau:

TT Công việc Thời gian Ghi chú
1 – Các Khoa gửi Danh sách sinh viên được bảo vệ và không được bảo vệ  ĐA/KLTN tại các Hội đồng (theo mẫu) cho Phòng ĐT để chuẩn bị Quyết định trình Ban giám hiệu phê duyệt.

– Các Khoa phân công cán bộ phản biện ĐA/KLTN (CTĐT chuẩn mỗi ĐA/KLTN 1 cán bộ phản biện, CTĐT CLC và CTĐT CQT mỗi ĐA/KLTN 2 cán bộ phản biện độc lập) và gửi cho Phòng ĐT.

Hạn cuối 23/11/2018 (Thứ sáu) – Bản trên giấy (qua Phòng HC-QT).– Bản điện tử gửi về địa chỉhuyle@vnu.edu.vn.
2 Khoa cử cán bộ đến Phòng ĐT nhận các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc bảo vệ ĐA/KLTN 23/11/2018 (Thứ sáu) Liên hệ: CV Lê Huy
3 Khoa thu ĐA/KLTN (quyển bìa mềm có xác nhận của cán bộ hướng dẫn), bản tóm tắt ĐA/KLTN (theo mẫu) và phát cho sinh viên:– Giấy mời phản biện, Bản nhận xét hướng dẫn/phản biện.

–  Giấy mời dự Lễ bảo vệ ĐA/KLTN.

26/11/2018 (Thứ hai) Quyển bìa mềm chuyển cho Hội đồng chấm sau đó lưu ở Bộ môn.Sinh viên CTĐT CLC, CQT nộp bản tóm tắt ĐA/KLTN bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Sinh viên CTĐT chuẩn nộp bản tóm tắt ĐA/KLTN bằng tiếng Việt.

4 Yêu cầu sinh viên chuyển:

– ĐA/KLTN, Bản nhận xét hướng dẫn và Giấy mời dự Lễ bảo vệ ĐA/KLTN tới cán bộ hướng dẫn.

– ĐA/KLTN, Giấy mời phản biện, Bản nhận xét phản biện và Giấy mời dự Lễ bảo vệ ĐA/KLTN tới cán bộ phản biện.

Các khoa chuyển Giấy mời dự Lễ bảo vệ ĐA/KLTN tới khách mời của khoa.

27/11 – 30/11/2018 Lưu ý: Nếu sinh viên không chuyển ĐA/KLTN và các giấy tờ liên quan trong thời gian quy định cho cán bộ hướng dẫn, phản biện thì sinh viên phải tự chịu trách nhiệm.
5 Khoa tổ chức kiểm tra chương trình, sản phẩm (nếu có) 03/12 – 07/12/2018 Khoa lập lịch cụ thể và thông báo cho sinh viên thực hiện
6 Khai mạc Lễ bảo vệ ĐA/KLTN đợt 2 năm 2018. 8h00, 11/12/2018 (Thứ ba) Trường tổ chức chung (địa điểm: Phòng 212-E3)
7 Chấm ĐA/KLTN tại các Hội đồng (địa điểm của từng Hội đồng do các Khoa đề nghị và thống nhất với các phòng HCQT và ĐT). 11/12 – 12/12/2018 (Thứ ba, Thứ tư) Đề nghị cán bộ hướng dẫn/phản biện đem theo Bản nhận xét khi đến dự Lễ bảo vệ ĐA/KLTN
8 Hội đồng thẩm định kết quả chấm ĐA/KLTN cấp Khoa họp và đề xuất ĐA/KLTN xuất sắc Hạn cuối 13/12/2018 (Thứ năm)
9 Các Khoa nộp điểm và đề xuất ĐA/KLTN xuất sắc đã được thẩm định và toàn bộ Hồ sơ chấm cho Phòng ĐT. Hạn cuối 14/12/2018 (Thứ sáu) Liên hệ: anh Lê Huy
10 Khoa thu ĐA/KLTN (quyển bìa cứng) cùng với bản điện tử sau khi đã chỉnh sửa và có xác nhận đã chỉnh sửa của cán bộ hướng dẫn. 17/12 – 21/12/2018 – Quyển bìa cứng và bản điện tử lưu ở Khoa.– Lưu ý sinh viên: nếu sinh viên không nộp ĐA/KLTN (quyển bìa cứng và bản điện tử) sau khi đã chỉnh sửa và có xác nhận của cán bộ hướng dẫn, thì sinh viên sẽ nhận điểm F.

– Sau khi hết thời hạn, đề nghị Khoa lập danh sách gửi về Phòng ĐT trước 17h00 ngày 21/12/2018 (Thứ sáu).

Lưu ý:

1. Quy định về trình bày ĐA/KLTN xem chi tiết tại địa chỉ: https://uet.vnu.edu.vn/mau-bieu-ve-trinh-bay-khoa-luan-tot-nghiep-va-tot-nghiep-cho-sinh-vien/

2. Tên đề tài, người hướng dẫn phải khớp với nội dung trong Quyết định đã được Hiệu trưởng phê duyệt (trường hợp bắt buộc cần thay đổi thì phải có đề nghị của cán bộ hướng dẫn, có ý kiến đồng ý của Bộ môn và Khoa).

3. Các Khoa có chương trình đào tạo chuẩn quốc tế chú ý triển khai tổ chức đánh giá ĐA/KLTN theo đúng hướng dẫn số 2072/HD-ĐHQGHN ban hành ngày 26/6/2012 do Giám đốc ĐHQGHN ký.

Đề nghị các Khoa và sinh viên làm ĐA/KLTN thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian đã ấn định trong kế hoạch này.

Trân trọng thông báo!