Kế hoạch chấm học phần Dự án học kỳ I năm học 2018-2019

Thân gửi các em sinh viên,

Hiện Khoa đã phân công cán bộ hướng dẫn và vinh viên đã làm việc theo lịch của Thầy/Cô hướng dẫn. Về lịch thi các em chú ý như sau:

Lịch chấm thi và hình thức chấm như sau:

  • Lịch thi : 8h, thứ 4, ngày 09/01/2019 tại Phòng 303 – Nhà E3
  • Hình thức chấm:
    • Chậm nhất 08/01/2019 sinh viên nộp báo cáo tại VPK P301 – Nhà E3
    • Sinh viên chuẩn bị slide trình bày trước hội đồng chấm

Danh sách phân công giảng dạy học phần Dự án tại đây Phân công dự án K60N