KẾ HOẠCH CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2017

Các em sinh viên chú ý như sau:

- Đối với sinh viên K58N: Hiện nay Khoa đang chạy thử phần mềm quản lý Khóa luận tốt
nghiệp . Vì vậy, trong quá trình thực hiện đề tài nếu có điều chỉnh gì về Tên đề tài, CBHD đề
nghị các em lên phần mềm theo địa chỉ http://112.137.129.216 để cập nhật chậm nhất thứ 6, ngày
20/10/2017.

- Đối với sinh viên khóa khác: Nếu có điều chỉnh gì về Tên đề tài, CBHD đề nghị các
em nộp đơn điều chỉnh (theo mẫu) về VPK chậm nhất 20/10/2017.

Kế hoạch chấm KLTN tại đây 423.dt
Mẫu đơn điều chỉnh thông tin KLTN tại đây Mẫu thay đổi TT KLTN1