Kế hoạch triển khai học phần dự án học kỳ II năm học 2018-2019 (Tiếp theo)

Để tiếp tục triển khai học phần này, Khoa CNTT thông báo tới các em cụ thể như sau:

  1. Danh sách cán bộ hướng dẫn xem INT3509 1 – Du an_Khoa CNTT
  2. Đề nghị sinh viên sau buổi hướng dẫn học tập sáng thứ 6, ngày 22/02 liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn chậm nhất 26/02/2019 để Thầy/Cô giao đề tài, lên kế hoạch chi tiết cho môn học.
  3. Từ ngày 06/05 – 08/05: Sinh viên nộp báo cáo học phần có chữ ký của CBHD về Văn phòng Khoa (P301- Nhà E3)
  4. Ngày 10/05/2019: Sinh viên sẽ trình bày báo cáo tại hội đồng chấm
  5. Ngày 13/05/2019: Khoa sẽ nộp điểm học phần cho Phòng Đào tạo

Để thực hiện tốt học phần này đề nghị các em thực hiện đúng theo lộ trình trên.