Kế hoạch triển khai học phần Dự án – Học kỳ II năm học 2020-2021

Khoa CNTT triển khai học phần Dự án trong HKII năm học 2020-2021, đề nghị các sinh viên tham gia học phần chú ý như sau:

  • Buổi giới thiệu và hướng dẫn chung thực hiện học phần Dự án do TS. Dương Lê Minh giảng dạy, đề nghị các em join vào lớp học trên hệ thống Microsoft Teams:
    • Thời gian: 17h, thứ 2, ngày 22/02/2021
  • Từ ngày 18/2-26/2: Sinh viên liên hệ với thầy/cô hướng dẫn để nhận kế hoạch thực hiện
  • Từ 7/5-8/5: Sinh viên nộp báo cáo về VPK P301- nhà E3
  • Từ 10/5-14/5: Sinh viên bảo vệ tại hội đồng chấm (Chi tiết VPK sẽ thông báo sau)
  • Ngày 17/5: Khoa sẽ nộp điểm Nhà trường
  • Danh sách cán bộ hướng dẫn xem tại đây