Kế hoạch triển khai học phần TTCN HKII năm học 2020-2021 (tiếp)

Khoa CNTT phân công cán bộ hướng dẫn học phần Thực tập chuyên ngành, HKII năm học 2020-2021 (danh sách tại đây Khoa CNTT – INT3508 1 – Thuc tap chuyen nganh.xlsx – Google Sheets ) đề nghị sinh viên chú ý như sau:

  • Sinh viên liên hệ với thầy/cô hướng dẫn chậm nhất 21/2/2021
  • Sinh viên thực tập:  từ 22/2-17/5/2021
  • Sinh viên nộp báo cáo thực tập cho cán bộ hướng dẫn: từ 17/5-19/05
  • Cán bộ hướng dẫn nộp điểm : từ 17/05-21/05