Lịch báo cáo Học phần dự án học kỳ II năm học 2018-2019

LỊCH BÁO CÁO HỌC PHẦN DỰ ÁN

  • Sinh viên chuẩn bị slide (có thể theo nhóm thực hiện) nhưng phải nêu rõ ai làm phần nào
  • Sinh viên sẽ trình bày trước Hội đồng chấm
  • Thời gian và địa điểm chấm như sau:

Hội đồng 1:

Địa điểm: Phòng 320 – Nhà E3
Thời gian: 8h30, thứ 6, ngày 17/5/2019
STT MSV Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giảng viên hướng dẫn Nộp báo cáo
1 15021826 Lô Quốc Khánh 02/09/1995 ThS. Lê Khánh Trình
2 15021237 Nguyễn Trọng Linh 12/10/1997 ThS. Lê Khánh Trình
3 15020956 Bùi Xuân Vương 01/08/1997 ThS. Lê Khánh Trình
4 15021273 Đỗ Trọng Lâm 05/10/1997 TS. Đặng Đức Hạnh K thực hiện
5 15020906 Đỗ Hoàng Linh 14/09/1997 TS. Đặng Đức Hạnh x
6 15021829 Bàn Văn Mạnh 21/07/1996 TS. Đặng Đức Hạnh x
7 13020176 Nguyễn Xuân Hoàng 01/05/1995 TS. Võ Đình Hiếu
8 14020230 Mai Khoa Hưởng 19/04/1996 TS. Võ Đình Hiếu
9 15022825 Bùi Việt Huy 13/01/1997 TS. Võ Đình Hiếu
10 13020444 Mai Minh Toàn 28/02/1995 TS. Ma Thị Châu x
11 13020647 Nguyễn Ngọc Tú 19/05/1995 TS. Ma Thị Châu
12 13020466 Cao Đắc Trường 27/01/1995 TS. Ma Thị Châu
13 15021280 Lê Phúc Ân 14/08/1997 TS. Ma Thị Châu
14 15021373 Nguyễn Tiến Đạt 26/09/1997 TS. Ma Thị Châu x
15 15021068 Nguyễn Ngọc Sáng 14/11/1997 TS. Ma Thị Châu x

Hội đồng 2: 

Địa điểm: Phòng 303 – Nhà E3
Thời gian: 8h30, thứ 6, ngày 17/5/2019
STT MSV Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giảng viên hướng dẫn Nộp báo cáo
1 15022855 Đàm Đình Đinh 14/08/1997 ThS. Phạm Hải Đăng
2 15021320 Hoàng Thanh Hải 25/09/1996 ThS. Phạm Hải Đăng
3 15022062 Đỗ Việt Hưng 30/12/1997 ThS. Phạm Hải Đăng
4 15021344 Nguyễn Xuân Trường 28/10/1997 ThS. Phạm Hải Đăng K thực hiện
5 15022045 Nguyễn Anh Tuấn 19/11/1997 ThS. Phạm Hải Đăng
6 13020611 Nguyễn Thanh Việt 07/05/1994 ThS. Vũ Bá Duy
7 15020958 Tạ Danh Huy 07/02/1997 ThS. Vũ Bá Duy
8 14020650 Nguyễn Đức Anh 30/11/1996 ThS. Vũ Bá Duy
9 14020448 Bùi Đức Thọ 14/11/1995 ThS. Vũ Bá Duy
10 15022845 Bùi Đức Hoàng 24/06/1997 ThS. Vũ Bá Duy
11 16021650 Nguyễn Khắc Thành 24/04/1998 PGS.TS. Nguyễn Đình Việt
12 15022836 Phạm Tuấn Thiện 29/12/1997 PGS.TS. Nguyễn Đình Việt
13 15021924 Phan Anh Dương 20/10/1997 PGS.TS. Nguyễn Đình Việt

Hội đồng 3:

Địa điểm: Phòng 320 – Nhà E3
Thời gian: 8h30, thứ 6, ngày 17/5/2019
STT MSV Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giảng viên hướng dẫn Nộp báo cáo
1 15020878 Doãn Trung Anh 22/09/1997 PGS.TS. Nguyễn Việt Anh x
2 15020936 Nguyễn Thanh Cương 30/06/1997 PGS.TS. Nguyễn Việt Anh
3 15021852 Đặng Quốc Đại 08/08/1997 PGS.TS. Nguyễn Việt Anh x
4 14020168 Hoàng Trung Hiếu 13/03/1996 TS. Nguyễn Văn Vinh x
5 14020503 Trần Văn Trường 18/01/1995 TS. Nguyễn Văn Vinh x
6 14020039 Nguyễn Hữu Có 24/01/1996 TS. Nguyễn Văn Vinh
7 14020582 Châu Quốc Đạt 12/08/1996 TS. Nguyễn Văn Vinh x
8 14020065 Nguyễn Ngọc Duy 10/10/1996 TS. Nguyễn Văn Vinh x
9 14020602 Phan Văn Phước 05/09/1995 TS. Nguyễn Văn Vinh
10 14020533 Trần Xuân Tùng 26/04/1996 TS. Ngô Thị Duyên
11 15022828 Phạm Văn Thịnh 28/08/1997 TS. Ngô Thị Duyên
12 15021913 Trần Văn Trọng 25/12/1997 TS. Ngô Thị Duyên
13 15021160 Trần Văn Cường 25/02/1997 TS. Ngô Thị Duyên
14 14020686 Đỗ Văn Vũ 24/05/1996 TS. Ngô Thị Duyên
15 15022837 Phạm Doãn Mỹ TS. Ngô Thị Duyên
16 13020006 Lã Nguyễn Công Anh 12/09/1995 TS. Ngô Thị Duyên

Hội đồng 4:

Địa điểm: Phòng 210 – Nhà E3
Thời gian: 8h30, thứ 6, ngày 17/5/2019
STT MSV Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giảng viên hướng dẫn Nộp báo cáo
1 15021390 Lê Hồng Hội 16/11/1997 TS. Phạm Mạnh Linh x
2 15021135 Lê Duy Hưng 10/02/1997 TS. Phạm Mạnh Linh x
3 15021490 Nguyễn Văn Huy 12/09/1997 TS. Phạm Mạnh Linh x
4 15022844 Nguyễn Anh Đạt 21/07/1997 TS. Phạm Mạnh Linh
5 15021360 Nguyễn Trí Phương 21/07/1997 TS. Phạm Mạnh Linh
6 15021414 Trần Văn Nghĩa 13/03/1997 TS. Phạm Mạnh Linh
7 14020441 Trịnh Văn Thi 02/01/1996 ThS. Hồ Đắc Phương
8 15021603 Hoàng Thị Tâm 22/08/1997 ThS. Hồ Đắc Phương x
9 14020462 Lâm Văn Thư 23/04/1996 ThS. Ngô Lê Minh
10 13020721 Nguyễn Thanh Nam 01/06/1995 ThS. Ngô Lê Minh x
11 14020443 An Văn Thịnh 17/09/1996 ThS. Ngô Lê Minh x
12 14020304 Phạm Công Minh 25/10/1996 ThS. Ngô Lê Minh
13 15020884 Đào Mạnh Tùng 25/06/1997 TS. Lê Phê Đô
14 15020897 Trần Đức Thọ 27/07/1997 TS. Lê Phê Đô
15 15021832 Bùi Anh Tuấn 18/12/1996 TS. Lê Phê Đô