Lịch bảo vệ KLTN/ĐATN tháng 7/2020

Khoa CNTT thông báo lịch làm việc của các Hội đồng chấm KLTN như sau:

Ngày 9/07/2020
Sáng :bắt đầu từ 8h30
Chiều: bắt đầu từ 13h30
Ngày 10/07/2020
Sáng :bắt đầu từ 8h30
Chiều: bắt đầu từ 13h30
Địa điểm Sáng Chiều Địa điểm Sáng Chiều
303-E3 C-CLC7 CNTT5 303-E3 C-CLC6

CNTT14

C-CLC5
309-E3 CNTT9 309-E3 CNTT10 C-CLC3
311-E3 CNTT4 CNTT4 320-E3 CNTT11 C-CLC4
315-E3 CNTT7 CNTT7 703 -E3 (Toshiba) CNTT12
320-E3 CNTT3 CNTT3
312-E3 CNTT1
408-E3 CNTT13 CNTT13
212-E3 CA-CLC4 CA-CLC4
102-E3 CA-CLC1/C-CLC1 C-CLC1/CNTT2
107-G2 CA-CLC2 CA-CLC5
101-G2 CA-CLC3 C-CLC2/CNTT8
703 -E3 (Toshiba) CNTT6
3-G3 CA-CLC6 C-CLC8

DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ SINH VIÊN BẢO VỆ TẠI TỪNG TIỂU BAN XEM TẠI ĐÂY:

  1. Sinh viên đại học chính quy các chương trình đào tạo chuẩn 392.dt_Chuẩn-compressed
  2. Sinh viên đại học chính quy chương trình đào tạo Chất lượng cao 394.dt_DS sv CLC
  3. Sinh viên đại học chính quy chương trình đào tạo Chất lượng cao theo thông tư 23 396.dt_DS sv theo TT23