Lịch chính thức bảo vệ KLTN/ĐATN đợt 1 năm 2019 và Nộp bản mềm KLTN/ĐATN trước khi bảo vệ

Lịch chính thức bảo vệ KLTN/ĐATN tại đây:

Chú ý: Những sinh viên bôi vàng là sinh viên k đủ điều kiện bảo vệ

Nộp bản mềm KLTN/ĐATN trước khi bảo vệ tại đây: Bản mềm phải khớp với bản cứng đã nộp ở VPK và cán bộ hướng dẫn, phản biện. Quyển KLTN sinh viên đã nộp tại VPK sẽ được chuyển ra hội đồng trong buổi chấm KLTN. Mỗi sinh viên đặt tên file như sau vd: KHMT1_Nguyễn Văn A; CLC1_Nguyễn Văn B; CNTT1_Nguyễn Văn C vào thư mực sau trước ngày 13/05/2019