Lịch test chương trình KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2019

  1. KHMT: 8h30, thứ 5, ngày 09/05 tại Phòng 315 – Nhà E3 gồm các sinh viên thuộc Hội đồng CNTT1; CNTT2; KHMT 1; CLC1
  2. HTTT:  8h30, thứ 5, ngày 09/05 tại Phòng 311 – Nhà E3 gồm các sinh viên thuộc Hội đồng CNTT 7; CNTT8; CNTT9; CNTT10; CLC 5 ( sv Nguyễn Đức Anh; Nguyễn Thị Thu Trang); KHMT 2
  3. CNPM: 8h30, thứ 3, ngày 07/05 tại Phòng 320 – Nhà E3 gồm các sinh viên thuộc Hội đồng CNTT3, CNTT4, CNTT5, CNTT6; CLC2; CLC3; CLC 4. Các sinh viên thuộc các hội đồng trên nếu chưa chuyển được tài liệu cho cán bộ phản biện, các em có thể mang quyển đến trong buổi test này, bộ môn sẽ chuyển tới các thầy/cô phản biện.
  4. MMT:  8h30, thứ 5, ngày 09/05: Đề nghị sinh viên liên hệ với cán bộ phản biện để test chương trình gồm các sinh viên thuộc Hội đồng CNTT 11; CNTT12; CNTT 13; CLC 6
  5. KHTT: 8h30, thứ 6, ngày 10/05, tại Phòng 320 – Nhà E3 gồm các sinh viên thuộc Hội đồng KHMT3
  6. KHTT: 14h, thứ 6, ngày 10/05, tại Phòng 320 – Nhà E3 gồm các sinh viên thuộc Hội đồng CNTT 14: CLC 5 ( sv Nguyễn Phúc Hiệu; Nguyễn Thanh Sơn)