Lịch test chương trình KLTN/ĐATN bảo vệ tháng 7/2020

Lịch test chương trình KLTN/ĐATN như sau:

  1. Sinh viên thuộc các Hội đồng CNTT1,CNTT2,CNTT3,CNTT4, Khoa học Máy tính CLC1,  CNTT CLC 1: 8h30, thứ 3, ngày 07/07/2020 tại Phòng 311 – Nhà E3
  2. Sinh viên thuộc các Hội đồng CNTT7, CNTT8, CNTT9, CNTT13, Khoa học Máy tính CLC3, Khoa học Máy tính CLC4, CNTT CLC 2: 8h30, thứ 3, ngày 07/07/2020 tại Phòng 317 – Nhà E3
  3. Sinh viên thuộc các Hội đồng: CNTT5, CNTT6, Khoa học Máy tính CLC2, CNTT CLC 7, CNTT CLC8 : Đề nghị sinh viên liên hệ với Thầy/Cô phản biện để test chương trình chậm nhất 7/7. Nếu sinh viên có 2 thầy/Cô phản biện thì chỉ cần 1 thầy/cô test chương trình.
  4. Sinh viên thuộc các Hội đồng CNTT10, CNTT11, CNTT12, Khoa học Máy tính CLC5, Khoa học Máy tính CLC6, CNTT-CLC3, CNTT CLC 4, CNTT CLC5 : 13h, thứ 2, ngày 06/7/2020 tại Phòng 320 – Nhà E3
  5. Sinh viên thuộc các Hội đồng CNTT14, CNTT CLC6: 10h, thứ 3, ngày 7/7 tại Phòng 319 – Nhà E3