Phòng Thí nghiệm mục tiêu BLockchain

Lãnh đạo Phòng thí nghiệm:

  • PGS.TS. Trương Anh Hoàng (Trưởng phòng)