Phòng Thí nghiệm mục tiêu Đảm bảo Chất lượng Phần mềm

Lãnh đạo Phòng thí nghiệm:

  • PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng (Trưởng phòng)
  • TS. Võ Đình Hiếu