Phòng Thí nghiệm mục tiêu Internet of Things

Lãnh đạo phòng thí nghiệm:

  • TS. Trần Trúc Mai (Trưởng phòng)
  • TS. Hoàng Xuân Tùng