Phòng Thí nghiệm mục tiêu Tin Sinh Y Học

Lãnh đạo Phòng thí nghiệm:

  • TS. Đặng Thanh Hải (Trưởng phòng)