Phòng Thí nghiệm mục tiêu Tối ưu hóa các Hệ thống lớn

Lãnh đạo Phòng thí nghiệm:

  • TS. Hà Minh Hoàng (Trưởng phòng)