Phòng Thí nghiệm mục tiêu Trí tuệ Nhân tạo

Lãnh đạo Phòng thí nghiệm:

  • GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy
  • TS. Trần Quốc Long