QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NCS VÀ CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO NCS

Quy trình đào tạo Nghiên cứu sinh tại Khoa CNTT, Trường ĐH Công nghệ, ĐHGQHN tại đây Qui-trinh-dao-tao-NCS-v1.6-thang-7-2017-Final

Một số các Biểu mẫu dành cho NCS (những biểu mẫu này chỉ có giá trị tham khảo về định dạng, nội dung trong các biểu mẫu không phải là điển hình) :

 1. Mẫu báo cáo tiến độ NCS Báo cáo tiến độ của NCS
 2. Đơn đề nghị thay đổi tập thể hướng dẫn Don de nghi thay doi tap the huong dan
 3. Đơn đề nghị thay đổi đề tài luận án tiến sĩ Don xin thay doi de tai luan an tien si_Mau
 4. Đơn đăng ký chuyên đề
 5. Đơn đê nghị tập thể chấm chuyên đề De nghi tap the cham chuyen de NCS (cap Khoa cua CBHD)
 6. Đơn xin gia hạn thời gian đào tạo Đơn xin gia han hoc tap
 7. Các biểu mẫu cho Tiểu luận tổng quan:  https://www.dropbox.com/s/mlpr40xjxfmjb3d/Ti%E1%BB%83u%20lu%E1%BA%ADn%20t%E1%BB%95ng%20quan_Template.zip?dl=0
 1. Các biểu mẫu cho Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ  https://www.dropbox.com/sh/grfn4frt2espurr/AABtokoXeRk8RLO5kPzvUcNIa?dl=0
 2. Các biểu mẫu dành cho Bảo vệ luận án Cấp ĐHQGHN https://www.dropbox.com/sh/t3lugfwhta5hby9/AAC_b83Gi5TFlnDgzJQk7R2Ba?dl=0
 3. Biểu mẫu dành cho sau Bảo vệ luận án Cấp ĐHQGHN https://www.dropbox.com/sh/xvdx6xudt7ssd7k/AADNs_eT7sxLi2WRIw56FxHXa?dl=0
 4. Biểu mẫu sau Phản biện độc lập  https://www.dropbox.com/s/smtv8y3ve7ejrzq/Luan_%20Giai%20trinh%20cac%20y%20kien%20nhan%20xet%20cua%20phan%20bien%20doc%20lap-1.doc?dl=0
 5. Mẫu luận án Tiến sĩ (Latex)  https://www.dropbox.com/sh/lsay6wnkqkoyjs2/AADa5Q6Y_w0Ljp0FEPlpKfLsa?dl=0
 6. Mẫu tóm tắt luận án  https://www.dropbox.com/sh/a9j82fr2ge3jqoe/AADYk6AjKdijLBhfKC439C_0a?dl=0