Quyết định phê duyệt danh sách sinh viên bảo vệ đợt 1 năm 2021

  1. Danh sách sinh viên đại học chính quy Chương trình đào tạo Chất lượng cao: Danh sách sinh viên bảo vệ tại từng hội đồng, danh sách cán bộ phản biện 388.dt_DSSV_CNTT_CLC
  2. Danh sách sinh viên đại học chính quy Chương trình đào tạo Chuẩn: Danh sách sinh viên bảo vệ tại từng hội đồng, danh sách cán bộ phản biện 387.dt_DSSV_Chuẩn
  3. Danh sách sinh viên đại học chính quy Chương trình đào tạo KHMT Chất lượng cao: Danh sách sinh viên bảo vệ tại từng hội đồng, danh sách cán bộ phản biện 389.dt.DSSV_KHMT_CLC