Slide giới thiệu hướng nghiên cứu Thầy/Cô

  1.  Slide giới thiệu hướng nghiên cứu của Bộ môn Khoa học Máy tính, phòng thí nghiệm tương tác người máy : CS Department
  2. Slide giới thiệu hướng nghiên cứu của Bộ môn Công nghệ Phần mềm: Gioi thieu Bo mon – VI-2018
  3. Slide giới thiệu hướng nghiên cứu của Bộ môn Mạng và truyền thông máy tính :Giới thiệu BM MMT 102018-compressed
  4. Slide giới thiệu hướng nghiên cứu của Bộ môn Khoa học và kỹ thuật tính toán GioiThieuBoMon_KHTT-compressed
  5. Slide giới thiệu hướng nghiên cứu của Bộ môn Hệ thống Thông tin, phòng thí nghiệm tri thức : BM_HTTT_09-2018
  6. Phòng thí nghiệm An toàn thông tin : Gioi thieu PTN_ATTT_2018