2018

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NCS VÀ CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO NCS

Quy trình đào tạo Nghiên cứu sinh tại Khoa CNTT, Trường ĐH Công nghệ, ĐHGQHN tại đây Qui-trinh-dao-tao-NCS-v1.6-thang-7-2017-Final Một số các Biểu mẫu dành cho NCS (những biểu mẫu này chỉ có giá trị tham khảo về định dạng, nội dung trong các biểu mẫu không phải là điển hình) : Mẫu báo cáo tiến độ…