Bio

Công trình nghiên cứu của cựu sinh viên, giảng viên khoa CNTT trên tạp chí Nature

Một phương pháp mới giúp giải mã sinh học tiến hoá Một công cụ tin sinh học (Bioinformatic) mới để  so sánh dữ liệu gen đã được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu của đại học tổng hợp và đại học Y khoa Vienna của Áo, cùng với các cộng sự từ Úc và…