cán bộ hướng dẫn

DANH SÁCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SV HP THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH HÈ 2019

Khoa CNTT phân công cán bộ hướng dẫn học phần thực tập cho sinh viên, thời gian liên hệ với cán bộ hướng dẫn tới ngày 10/07/2019, đề nghị các em thực hiện các bước tiếp theo theo đúng hướng dẫn tại thông báo:  http://fit.uet.vnu.edu.vn/ke-hoach-trien-khai-thuc-tap-he-2019/ DANH SÁCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN STT Họ và tên Lớp…

Danh sách cán bộ hướng dẫn học phần Dự án học kỳ II năm học 2018-2019 (Cập nhật)

Thân gửi các em sinh viên, Xét trên nguyện vọng của sinh viên, Khoa đã chỉnh giảng viên hướng dẫn học phần Dự án cho một số sinh viên. Đây là danh sách cuối cùng về cán bộ hướng dẫn và sẽ không thay đổi bất kỳ giảng viên nào cho sinh viên nữa. Đề…