chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (áp dụng toàn diện từ khóa tuyển sinh năm 2019)

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin  297.CNTT_Chuẩn Chương trình đào tạo CLC ngành CNTT 298.CNTT_CLC Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành CNTT định hướng thị trường Nhật Bản 299. Định hướng thị trường NB Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học…

Trường Đại học Công nghệ: Giới thiệu Chương trình đào tạo Thạc sỹ An toàn thông tin

GIỚI THIỆU CHUNG Chương trình đào tạo Thạc sỹ An toàn thông tin của Trường Đại học Công nghệ là một bước triển khai trong kế hoạch xây dựng tám cơ sở đào tạo và nghiên cứu trọng điểm quốc gia về an toàn thông tin theo Quyết định 99/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…