Dự án

Danh sách cán bộ hướng dẫn học phần Dự án và Kế hoạch triển khai học phần

Thân gửi các em, Khoa CNTT đã phân công cán bộ hướng dẫn cho các sinh viên đã đăng ký học học phần Dự án (danh sách kèm theo). Đề nghị các em chú ý như sau: Sinh viên liên  hệ với Thầy/Cô hướng dẫn chậm nhất ngày 28/02/2018, để Thầy/Cô hướng dẫn thực hiện…