Dự án

Danh sách cán bộ hướng dẫn học phần Dự án học kỳ II năm học 2018-2019 (Cập nhật)

Thân gửi các em sinh viên, Xét trên nguyện vọng của sinh viên, Khoa đã chỉnh giảng viên hướng dẫn học phần Dự án cho một số sinh viên. Đây là danh sách cuối cùng về cán bộ hướng dẫn và sẽ không thay đổi bất kỳ giảng viên nào cho sinh viên nữa. Đề…

Kế hoạch triển khai học phần dự án học kỳ II năm học 2018-2019 (Tiếp theo)

Để tiếp tục triển khai học phần này, Khoa CNTT thông báo tới các em cụ thể như sau: Danh sách cán bộ hướng dẫn xem INT3509 1 – Du an_Khoa CNTT Đề nghị sinh viên sau buổi hướng dẫn học tập sáng thứ 6, ngày 22/02 liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn…