THÔNG BÁO: Đánh giá luận án cấp cơ sở của NCS Vũ Thị Đào

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Vũ Thị Đào, sinh ngày 01/05/1982, tại Thái Bình.

Đề tài: Các kỹ thuật sinh dữ liệu kiểm thử tự động dựa trên mô hình

Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm          Mã số: 62 48 01 03

Thời gian:       14h00, Thứ ba, ngày 28/11/2014.

Địa điểm:        Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ
144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.