THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP (thực tập từ hè 2020)

Khoa CNTT thông báo kế hoạch nộp báo cáo thực tập như sau:

  • Từ ngày 01/12-08/12 :Sinh viên nộp báo cáo thực tập và giảng viên hướng dẫn sẽ đánh giá cho điểm. Sinh viên làm báo cáo thực tập theo mẫu đã được đăng tải trên http://112.137.129.69:8000/login 
  • Từ ngày 09/12/16/12 : Giảng viên nộp điểm cho Khoa