THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP

THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP

Sinh viên thực tập tại Doanh nghiệp

  1. Từ 16/09-23/09/2017 : Sinh viên nộp báo cáo có xác nhận của Công ty thực tập cho giáo viên hướng dẫn
  2. Từ 24/09-30/09/2017: Giáo viên nộp điểm và báo cáo thực tập của sinh viên về Văn phòng Khoa

Sinh viên thực tập tại Trường

  • Từ 01/11-08/11 /2017 : Sinh viên nộp báo cáo cho giáo viên hướng dẫn
  • Từ 09/11-16/11/2017: Giáo viên nộp điểm và báo cáo thực tập của sinh viên về Văn phòng Khoa